Geodezja

 Geodezyjna obsługa inwestycji:

tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza budowli i sieci uzbrojenia terenu 

pomiary niwelacyjne rzeźby terenu 

obliczenia objętości mas ziemnych 

pomiary powierzchni lokali mieszkalnych i biurowych 

podziały nieruchomości

wznowienia granic 

inne pomiary kontrolne

mapy do celów projektowych

mapy do celów prawnych